Comunicato sull'Ucraina

COMUNICATO

Il direttivo della Associazione Italiana dei Polonisti (AIP) si unisce all’Associazione Italiana degli Slavisti (AIS) nel condannare nel modo più fermo la barbara aggressione militare perpetrata dalla Repubblica Federale Russa ai danni della Repubblica Ucraina. Crediamo fermamente nel rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie politiche, nello spirito dell’art. 11 della Costituzione italiana. Esprimiamo la nostra più incondizionata solidarietà all’intero popolo ucraino e ai suoi rappresentanti, vittime di un atto inconsulto da parte di un governo che appare oggi come la maggior minaccia al bene più alto dell’umanità, la pace. Dichiariamo la nostra vicinanza ai colleghi russi che in questi momenti stanno facendo sentire la loro voce e invitiamo chi sia ancora in silenzio a esprimere con forza il proprio dissenso verso la vergognosa invasione di un paese sovrano. Chiediamo l’immediata liberazione delle centinaia di coraggiosi manifestanti fermati o arrestati nelle città russe. In nome di quei comuni ideali di umanesimo che non possono rimanere un inerte oggetto di studio, ma devono rappresentare principi da mettere in pratica ogni giorno e a ogni latitudine, facciamo tutti sentire la nostra voce, in primo luogo come uomini di scienza e di coscienza.

IL DIRETTIVO AIP

KOMUNIKAT

Zarząd Włoskiego Stowarzyszenia Polonistów (Associazione Italiana Polonisti, AIP) stanowczo potępia barbarzyńską agresję militarną dokonywaną przez Rosyjską Federację przeciwko Republice Ukrainy. W duchu 11 artykułu Konstytucji Republiki Włoskiej jesteśmy głęboko przekonani, że wojna nie jest środkiem rozwiązywania konfliktów politycznych. Pragniemy wyrazić swoją bezwarunkową solidarność z całym narodem ukraińskim i jego przedstawicielami – ofiarami szaleńczego czynu rządu rosyjskiego, który jawi się dzisiaj jako największe zagrożenie dla najwyższego dobra ludzkości: pokoju. Wyrażamy zarazem współczucie jak i poparcie dla rosyjskich kolegów i koleżanek, którzy w tych trudnych chwilach mają odwagę zabrać głos przeciwstawiający się haniebnej inwazji ich kraju na suwerenne państwo, i mamy nadzieję, że kolejne osoby przyłączą się do tego sprzeciwu. Domagamy się niezwłocznego uwolnienia setek odważnych protestujących zatrzymanych czy aresztowanych w miastach Rosji. W myśl wspólnych ideałów humanizmu, które nie mogą być jedynie martwym przedmiotem badań naukowych, lecz powinny stanowić fundament zasad codziennego współistnienia pod każdą szerokością geograficzną, zachęcamy do zabrania głosu przedstawicieli nauki i wszystkich ludzi dobrej woli.

ZARZĄD WSP